Zoek
Sluit dit zoekvak.

De Staat van Flevoland: krachtige ontwikkeling met groei boven Nederlandse gemiddelde

Flevoland is volop in beweging en maakt een krachtige ontwikkeling door. De economische regio kenmerkt zich door grote verschillen in ontwikkeltempo van de 6 gemeenten. Daarnaast valt op dat in de afgelopen 10 jaar de omvang van de Flevolandse economie (bruto regionaal product) per saldo harder toeneemt dan die van Nederland als geheel. Dit staat in de 1e Flevoland Monitor 2023, die op 6 april werd gelanceerd tijdens De Staat van Flevoland, het kennis en inspiratie event over de Flevolandse economie met rond de 200 deelnemers.

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

De Flevoland Monitor 2023 beschrijft op basis van data de stand en ontwikkeling van de economie in Flevoland. Friso de Vor, senior onderzoeker regionale economie bij het kenniscentrum Technologie van hogeschool Windesheim, leidde het onderzoek met bijdragen van Rabobank en Provincie Flevoland en in opdracht van de Economic Board Flevoland.

Ruimte in Flevoland

Femke Rientsma, voorzitter van de Economic Board: ‘De krachtige ontwikkeling van Flevoland is te verklaren doordat er ruimte is voor ondernemers. Daarmee heeft Flevoland goud in handen, maar tegelijkertijd neemt de strijd om de ruimte steeds meer toe. Denk aan de woningbouw, de natuur en de energietransitie. Dit betekent dat we selectiever moeten omgaan met de beschikbare ruimte zodat het ook voor volgende generaties in Flevoland fijn wonen, werken en leven is.’

Sterke economische ontwikkeling

De cijfers uit de monitor laten zien dat op veel indicatoren het landelijk gemiddelde wordt overtroffen. Zo nam over de afgelopen 10 jaar de omvang van de Flevolandse economie (bruto regionaal product) per saldo harder toe dan die van Nederland als geheel. De werkgelegenheid groeide bovengemiddeld en de ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen kwam in een stroomversnelling terecht. Bovendien lijkt het erop dat Flevoland de schok van de coronacrisis verhoudingsgewijs goed verwerkt heeft. ‘De klap van de coronacrisis kwam minder hard aan dan elders. Waarna de Flevolandse economie weer snel terugveerde’, aldus Windesheimonderzoeker Friso de Vor.

Een van de andere conclusies is dat Flevoland per deelgebied grote verschillen laat zien in oriëntatie en ontwikkeltempo. Terwijl er zich flink wat gemeenschappelijke transitievraagstukken aandienen, zoals op het gebied van verduurzaming en arbeidsmarktontwikkeling. De Vor concludeert: ‘Juist vanuit (de erkenning van) die verscheidenheid moeten deze ontwikkelvraagstukken beantwoord worden. Dit draagt mede bij aan het zelfbewustzijn van de regio: een belangrijke voorwaarde om weloverwogen keuzes te kunnen maken – voor nu en in de toekomst.’

Uitdagingen voor de toekomst

De inzichten uit de Flevoland Monitor vormen een basis die helpt bij het bepalen van de richting waarin Flevoland zich wenst door te ontwikkelen en wat daarvoor nodig is. De huidige (mondiale) ontwikkelingen en een aantal grote transitieopgaven rondom verduurzaming, economische vernieuwing, digitalisering en arbeidsmarktontwikkeling, plaatsen ook de Flevolandse economie voor grote uitdagingen.

‘Flevoland is een jonge en dynamische provincie die nog veel potentie heeft. En voor de grote uitdagingen is de noodzaak van samenwerking tussen sectoren en verbindingen tussen kennisinstituten en bedrijfsleven alleen maar urgenter geworden. Het is fantastisch om te zien dat we vandaag met 200 personen uit bedrijfsleven, kennisorganisaties en overheden aan de slag gaan met de uitdagingen voor de toekomst’, aldus voorzitter Femke Rientsma.