Zoek
Sluit dit zoekvak.

Inclusiviteit als motor voor brede welvaart

‘Geld maakt niet gelukkig, zeggen mensen weleens. En dat lijkt te kloppen, als we analyses van de brede welvaart in Nederland erbij pakken. Een beleid dat focust op economische groei, leidt tot milieuproblemen, woningtekort, arbeidsmarktknelpunten en toenemende ongelijkheid’, zegt regionaal econoom Rogier Aalders van RaboResearch. Flevoland loopt daarin gelijk met de rest van Nederland. ‘Welvaart heeft balans nodig,’ zegt hij. ‘Waar iets bij komt, gaat ergens anders iets vanaf.’

aanjagen

De Board is een echte aanjager. Het gaat om nieuwe initiatieven rondom de toekomstige economische vraagstukken van Flevoland. Alle projecten en activiteiten die we organiseren hebben uiteindelijk het doel de brede welvaart in de regio te versterken.

verbinden

De Board fungeert als verbinder om organisaties met elkaar te laten samenwerken. Het fungeert als makelaar met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. We zoeken partnerships en krijgen input vanuit de ondernemersverenigingen in Flevoland.

communiceren

Eén van de belangrijkste doelen van de Board is om Flevoland op de kaart te zetten. Het gaat om een onderscheidende propositie, het communiceren van het Flevolandse verhaal, de ambassadeur functie en lobby activiteiten.

Rogier Aalders van RaboResearch is gespecialiseerd in onderzoek naar brede welvaart, de huizenmarkt en regionale economische verschillen. Hij is betrokken bij deze uitgave door in te zoomen op brede welvaart. ‘We kijken verder dan economische groei, door ook zaken als huisvesting, gezondheid, sociale contacten, geluk, veiligheid, een schone omgeving, baanzekerheid, inkomen en persoonlijke ontwikkeling in één cijfer te vatten. Het is duidelijk dat deze dimensies onderdeel zijn van een welvarend leven. Bovendien zijn ze met elkaar verweven.’

Objectieve en subjectieve data

Maar hoe meet je zoiets als geluk? ‘We meten op twee manieren,’ legt Rogier uit. ‘Ten eerste door samen met Universiteit Utrecht objectieve data te verzamelen: cijfers. Daarnaast voeren we jaarlijks een enquête uit onder ongeveer 10.000 Nederlanders om hun welvaart te beoordelen. We vragen bijvoorbeeld hoe zeker mensen zijn van hun baan op een schaal van 1 tot 7. Dit levert waardevolle inzichten op uit persoonlijke (subjectieve) beoordelingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de invloed van leeftijd, inkomen of opleidingsniveau op brede welvaart te meten. We doen dit nu vijf jaar, en beschikken inmiddels over een gigantische berg ‘microdata’, die ons helpt de nuances van welvaart in Nederland te begrijpen. Het helpt met het krijgen van een vollediger beeld van hoe we ervoor staan als samenleving.’

Dwarsverbanden en afwegingen

De econoom legt het uit aan de hand van een voorbeeld: ‘Stel, ik krijg een andere baan aangeboden. Op het eerste gezicht een geweldige kans: meer salaris en een stap omhoog op de carrièreladder. Maar laten we alle aspecten tegen elkaar afwegen. Ik moet bijvoorbeeld verder reizen voor deze job. Dit heeft niet alleen invloed op mijn dagelijkse routine, maar vermindert ook de tijd die ik thuis doorbreng met mijn gezin. Mijn werk-privé balans komt onder druk te staan. Het kan zijn dat ik minder tijd overhoud voor sporten, wat mijn gezondheid kan beïnvloeden. Aan de andere kant, biedt de nieuwe baan de mogelijkheid om te verhuizen naar een mooiere woonomgeving, wat weer positief kan zijn

voor het welzijn van mijn gezin.’ Rogier voegt toe dat we dergelijke afwegingen vaak op persoonlijk of gezinsniveau maken, gebaseerd op deze soort van ruilhandel. Echter, benadrukt hij, zulke afwegingen worden nog te weinig gemaakt bij beleidsbeslissingen op het niveau van gemeenten, regio’s, of het hele land.

Focus op balans

‘De nadruk van een beleid op economische groei leidde tot milieuproblemen, woningtekort, arbeidsmarktknelpunten en toenemende ongelijkheid. Er is nu een roep om een economie die beter in balans is met brede welvaart, wat een transitie vereist van bedrijven naar meer maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

’Denk aan circulair ondernemen en aandacht voor productieprocessen en biodiversiteit. Niet meegaan in deze verandering riskeert de toekomstbestendigheid van bedrijven, terwijl de markt en overheid duurzaamheid en sociale inclusie steeds meer eisen. Tegelijkertijd moeten bedrijven financieel gezond blijven, waarbij een balans tussen duurzaamheid en winstgevendheid essentieel is. Het vinden van een balans is essentieel, dus we moeten oppassen dat we niet naar een van beide kanten doorslaan.’

Ripple-effect

Omdat alle dimensies van brede welvaart samenhangen, zijn ripple-effecten mogelijk. En daar liggen volgens Rogier de kansen: ‘Het is mogelijk om door één verandering te maken, iemand weer te laten stijgen in welvaart. Bijvoorbeeld door iemand aan te nemen met een lichamelijke beperking. Mensen met een beperking ervaren vaker een mindere brede welvaart, doordat ze minder inkomen hebben, soms minder sociale contacten hebben en ook zijn ze minder vaak tevreden met hun woning.

Een baan kan het verschil maken, op allerlei dimensies. Als meer bedrijven een inclusief aannamebeleid gaan hanteren, snijdt het mes aan twee kanten omdat dan minder mensen beroep doen op een uitkering. Zo rimpelen de positieve effecten door.

 

Lees meer interviews in de Flevoland Monitor 2024!